(1)
Al-Mudhafar, Z. Q.; Al-Mashaikie, S. Z. Petrology and Mineralogy of Jabal Sanam Carbonate Rocks, Basrah, Iraq. JUBPAS 2019, 27, 130-142.